قاطی پاطی

قاطی پاطی

ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺘﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﯿﮑﻢ ۵ ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮﺩ

   ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ

   ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺟﯿﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻪ ﺟﯿﺶ ﺩﺍﺭﻡ

   ﺑﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺨﻮﻧﻢ!

   ﯾﻪ ﺷﺐ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ

   ﺷﺐ كه ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﮔﻔﺖ:

   ﺩﺍﯾﯽ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺨﻮﻧﻢ

   ﺩﺍﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﭼﯿﻪ ﮔﻔﺖ

   ﺑﺎﺷﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻓﻘﻂ ﺍﺭﻭﻡ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺨﻮﻥ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ!!

 

   ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻤﺖ ﮐﻨﻪ ﺭﻓﺘﮕﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ

   ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮﺵ ۱ ﺳﺎﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪﺍﺩ!!

 پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393  |  20:46  |  goli  | 
   آيا  ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﻠﻔﻮﻧﯽ ﺩﺍﺭﯾﻦ؟ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ

   ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺑﺪ ﺟﻮﻭﻭﻭﻭﺭ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﭘﺲ ﺑﯿﺎ


   ﭘﺎﯾﯿﻦ

   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺑﺪﺭﺩﺑﺨﻮﺭ!! ﺍﯾﻦ

   ﺭﻭﺵ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﻛﺴﺎﯾﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ

   ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺸﻮﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺑﺎﺷﻪ

   ﻭﻟﯽ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﭼﯽ

   ﺑﺎﺷﻪ!...

   ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ : 1

   ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺍﻭﻥ ﺩﻛﻤﻪ

   ﯼ ﺳﺒﺰ ﺭﻭﯼ ﻛﯿﺒﻮﺭﺩ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮﻥ ﻛﻪ

   ﻋﻜﺲ ﯾﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺴﺖ

   ﺭﻭ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯿﺪ ﺗﺎ

   ﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ :

   ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﺸﻮ ﻗﻄﻊ

   ﻛﻨﻪ )ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺮﻩ (

   ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ : 2

   ﺑﺮﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮﻥ

   ﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻮﻧﻮ ﺭﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻠﯿﺲ 110

   ﺩﺍﯾﻮﺭﺕ ﻛﻨﯿﺪ.

   ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻃﺮﻑ )ﻣﺰﺍﺣﻢ

   ﺗﻠﻔﻨﯽ ( ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺳﻜﺘﻪ ﻛﻨﻪ...

   ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ : 3

   ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮﺍﺵ

   ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ :

   ﻣﺜﻼ ali :
a tab l tab l tab  
 
   ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ 8 ﻛﺎﺭﺍﻛﺘﺮ

   ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ

   ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﺭﻭ

   ﺗﻮ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻜﺴﺖ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻭ

   ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺍﺗﻘﺎﻝ ﺑﺪﯾﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺱ

   ﺍﻡ

   ﺍﺱ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺪﯾﺪ )ﺯ ﺭﻭﺵ ﺫﺧﯿﺮﻩ (

   ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺍﺱ ﺍﺍﻡ ﺍﺱ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﻭ

   ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪﺵ ﻭ

   ﺗﺎ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﮕﻢ ﺍﺳﻢ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ

   ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﻋﻤﻞ ﺯﯾﺮ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ.

   ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﻛﺎﺭ ﻣﯿﻜﻨﻪ ؟

   ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺳﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻪ ﮔﻮﺷﯿﺶ

   ﺭﯼ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎﺩ

   ﺣﺘﯽ

   ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺣﺬﻓﺶ ﻛﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻮ ﯾﺎ

   ﻓﻠﺶ ﻛﻨﻪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺬﻓﺶ

   ﻛﻨﻪ!!

   ﺭﻭﺵ ﺣﺎﻟﮕﯿﺮﯼ : 4

   ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻨﻮ :

101090503010 

   ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻛﻨﯿﺪ ﻭ

   ﻭﺍﺩﺍﺭﺵ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﮔﻮﺷﯿﺸﻮ

   ﺷﺎﺭﺯ ﻛﻨﻪ
 
   ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ

   ﻃﻤﻊ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﮔﻮﺷﯿﺸﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ

   ﺷﺎﺭﮊ ﮐﻨﻪ!

   ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻣﯿـــــــــــــــﻜﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ

   ﺷﺎﺭﮊ:

   ﺑﺎ ﺷﺎﺭﮊ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ

   ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﻟﺴﯿﺖ

   ﺳﯿﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﻭ

   ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺪﻭﺩﯼ 10 ﺗﻮﻣﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ

   ﺷﻪ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻋﺰﯾﺰﻣﻮﻥ ....

 پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393  |  20:45  |  goli  | 
هر کی از من انتقادی داره

توی یه کاغذ بنویسه

.

.

.

.
.
بندازه سطل آشغال چون اصلن برام مهم نیسوالا مگه من چمه ؟؟؟

 


 این همه میخندونمتون انتقادم دارین؟؟

 پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393  |  20:22  |  goli  | 
یادتون میاد پست های من 3000 تا لایک میخورد و 800 تا کامنت داشت؟؟؟؟
.
.
نمیاد؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
والا منم یادم نمیاد ...


من تا وقتی یادم میادشماها نه لایک می کردین نه کامنت می ذاشتین

 پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393  |  20:10  |  goli  | 
یکی دو روزه مامانم رفته مسافرت ، امروز هوس خوراکی کردم هرجارو گشتم هیچی پیدا نکردم !

فقط توی کابینتا یه سری قوطی بود که با ماژیک روش نوشته بود :

نخورید ؛ مایع ظرفشویی

نخورید ؛ سمِ گلدون

نخورید ؛ جرمگیر توالت

زنگ زدم به مامانم گفتم دایی و زن دایی اومدن چیکار کنم ؟

گفت در کابینتو باز کن اونیکه علامت مرگ داره توش آجیله

اونیکه نوشته مرگ موش توش گزه ، اونیکه نوشته صابون توش شکلاته !

 پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393  |  19:54  |  goli  | 
دوست دختر محترم:

 وقتی میای سرقرار با دوستت نیا دیگه خو لامصب،
 آدم نمیدونه با تو حرف بزنه یا مخ اونو بزنه ^_^
 با تشكر!!!!
 :D :D

 دوشنبه هفدهم شهریور 1393  |  12:13  |  goli  | 

کار هر کس نیست همسر داشتن

مرد خر میخاهد و پول خفن

 دوشنبه هفدهم شهریور 1393  |  11:54  |  goli  | 

بچه ها میدونستین با زدن دکمه ی F13 میتونین رنگ تم سایت رو عوض کنین؟
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
نه خدایی الان داری دنبال F13 میگردی؟؟!!
نچ نچ نچ نچ نچ...

 یکشنبه شانزدهم شهریور 1393  |  23:55  |  goli  | 
http://hw9.asset.cloob.com/cloob-activity-photo/108952601-a550fc1ce6bd96a07316871c1a8f89f1-520.jpg

 یکشنبه شانزدهم شهریور 1393  |  23:13  |  goli  | 
www.miley-cyrus-games.com/game/miley-cyrus-find-your-true-love.html

اینو کی میتونه ببره؟

هرکی تونست به منم یاد بده

من که نتونستم

 شنبه پانزدهم شهریور 1393  |  17:26  |  goli  | 
http://www.miley-cyrus-games.com/game/miley-cyrus-find-your-true-love.html

 

 شنبه پانزدهم شهریور 1393  |  17:13  |  goli  | 
http://www.miley-cyrus-games.com/game/miley-cyrus-fashion-makeover.html

 جمعه چهاردهم شهریور 1393  |  19:12  |  goli  | 

می دونین  مشکل این سریال های ترکیه ای چیه؟

.

.

.

.

.

.

.

اینه که آخرش نمی فهمی این بچه، بچه ی کی بود؟...

اگه این باباش بود، پس چرا عموش بود؟...

این دختره آخر زن کدومشون بود؟...عاشق کی بود؟...

و...

 جمعه چهاردهم شهریور 1393  |  13:15  |  goli  | 
روزی ملانصرالدین و دوستش دو خر خریدند.
 دوست ملا گفت: چه طور بفهمیم کدام خر از آن کیست؟ ملاگفت: خوب من یه گوش خرم را میبرم آن که یه گوش دارد مال من و آنهم که دو گوش دارد مال تو!
 فردای آن روز خر ملا گوش خر دیگر را از سر حسادت خورد!!!
 دوست ملا گفت: حالا چیکار کنیم ملا گفت: من هر دوگوش خر خود میبرم!!!
 فردا باز ماجرا تکرار شد...
 دوست ملا دگر بار گفت: حال چه کنیم؟ و ملا گفت: من دم خرم میبرم!
 فردا بازهم قضیه دیروز شد...
 دوست ملا با عصبانیت گفت: حال دیگر چه کنیم؟
 ملانصرالدین هم پاسخ داد: عیبی ندارد خب حال خر سفید مال تو خر سیاه هم از آن من.

 چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393  |  23:27  |  goli  | 
تا لود شدن کامل عکس صبر داشته باشین

 چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393  |  13:36  |  goli  | 

یه چایی عشقولانه دونفری تقدیم به همه عاشقای دنیا

 سه شنبه یازدهم شهریور 1393  |  18:15  |  goli  | 
فریاد بی صدا می گفت:
 مادرم شوهرم مودم رو گذاشته توی آشپزخونه!
 هر وقت کارمون داره، دیگه صدامون نمی کنه، مودم رو خاموش می کنه
 یکی یکی از اتاقمون خارج مى شیم
 اینجوری دیگه نیاز نیست کلی داد بزنه و التماس کنه که بیاید شام!

 سه شنبه یازدهم شهریور 1393  |  15:39  |  goli  | 

عاغا ی سوال؟

پاتختی مگه این میز کوچیکا نبود ک کناره تختخواب میزارن ؟

این مهمونی بعد از عروسی چیه پس ؟

 شنبه هشتم شهریور 1393  |  15:25  |  goli  | 
http://www.selfcontrolfreak.com/spit/

برین ببینین

 شنبه هشتم شهریور 1393  |  13:42  |  goli  | 
عروس ترکمن

پوشاک ِ اقوام ِ ایرانی ؛

 یکشنبه دوم شهریور 1393  |  20:31  |  goli  | 

دختر ترکمن

الینا از گنبد کاوس

 

 یکشنبه دوم شهریور 1393  |  20:21  |  goli  | 

 یکشنبه دوم شهریور 1393  |  20:20  |  goli  | 

 

 یکشنبه دوم شهریور 1393  |  20:10  |  goli  | 

 یکشنبه دوم شهریور 1393  |  20:9  |  goli  | 
 یکشنبه دوم شهریور 1393  |  20:8  |  goli  | 
غضنفر:
 تو شهر ما اینقدر هوا سرده که وقتی میشاشی یخ میزنه!
 حیف نون: این که چیزی نیست، شهر ما اینقدر سرده که وقتی میگوزیم یه تکه یخ از پاچه مون میفته بیرون، بعد میذاریمش کنار بخاری آب میشه میگه زارت!!

 سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393  |  10:0  |  goli  | 
سرعت نت ایران اینقدر کمه که تا بخوای مخ یکی رو بزنی از یکی دیگه خوشت میاد ...
 خلاصه ملت عوضی نیستنااا سرعت نت کمه !!!

 شنبه بیست و پنجم مرداد 1393  |  19:16  |  goli  | 
امروز گوشیه بابامو برداشتم شمارمو از اسمم ب 20009022تغییر دادم،بعد با گوشیم این smsرو واسش فرستادم: "مشترک گرامی،شرکت همراه اول به عرض میرساند شما در قرعه کشی همراه اول به مناسبت عید فطر،برنده ی یک دستگاه خودرو mazda3 شده اید.ضمن تبریک لطفا جهت دریافت جایزه عدد120550320084را به همین شماره ارسال کنید.

هیچکس تنها نیست همراه اول"

بنده خدا از صبح تا حالا بالای دویست بار اون کد رو داره واسم میفرسته و من هر دفعه جواب میدم:"کد ارسالی صحیح نمیباشد لطفا مجددا ارسال نمایید"

الان اسمس داده:سرویس کردی مارو همراه اول!

منم جواب دادم:فحش دادی؟!مشترک گرامی حالا ک فحش دادی مزدا که سهله دسته بیل هم بهتون نمیدیم!

بابام :|

منه خائن:-)))

 شنبه بیست و پنجم مرداد 1393  |  18:56  |  goli  | 
موارد استفاده دندان در ایران :
در وا کن
گره وا کن
گوشکوب برای آجیل
وسیله دفاع شخصی بانوان
ناخن گیر
به عنوان دست اضافه
حتی مورد داشتیم به عنوان قیچی هم کاربرد داشته
و در آخر جویدن غذا

و در بین عروس های ترکمن باز کردن اوجا

 دوشنبه سیزدهم مرداد 1393  |  21:27  |  goli  | 
سرتون گرم کلیپس دخترا شده دیگه یادی از ما نمی کنین بی شعورا...... . . . "دکتر شریعتی" ((:
 دوشنبه سیزدهم مرداد 1393  |  20:26  |  goli  | 
bestskin